Estructura de la organización

Año de creación:
2
Nombre del presidente:
ADOLFO LÓPEZ BAÑA
Persona de contacto:
ADOLFO LÓPEZ BAÑA
Número de socios:
325
Personal laboral:
8
Voluntarios:
7
Consideración de la enfermedad o patología:
Si
Tipo de profesionales que trabajan o colaboran con la Asociación:
DIRECTOR-TRABAJADORA SOCIAL-TERAPEUTA OCUPACIONAL. ADMINISTRATIVO-CONDUCTOR.-TECNICO AUX. EDUCATIVO. CUIDADORA2
Ámbito de su actividad:
Provincial
Considerada entidad de utilidad pública:
Si
¿Participación en alguna asociación, federación o confederación?:
Confederación
Especificar:
CONFEDERACIÓN GALLEGA DE PERSONAS CON DISCAPACIDADE- FEDERACIÓN PROVINCIAL- ASOCIACION SUPRA COMARCAL NERIA

Servicios y actividades

Publicaciones:
Revista o boletín
Memoria de actividades
Libros o folletos
CDs o DVDs
Recursos asistenciales:
Asesoramiento jurídico
Rehabilitación y fisioterapia
Centro de día
Terapia familiar
Talleres ocupacionales
Otros:
Jornadas

Financiación

Vías de financiación:
Cuotas de los asociados
Instituciones públicas
Empresas privadas
Donativos de particulares

Otros datos

Información de interés:
POLITICA DE CALIDADE A calidade é un compromiso estable da Xunta Directiva de ÍNTEGRO coa mellora continua da satisfacción das necesidade dos grupos de interese, así como cos requisitos legais, regulamentarios da norma UNE-EN ISO 9O01. Os compromisos que adquirimos son: ? Desenvolver con transparencia os nosos obxectivos ao servizo dos grupos de interese. ? Lograr un equilibrio permanente, equitativo entre o incremento de novos/as usuarios/as e a calidade nos servizos. ? Establecer canles de información e comunicación que faciliten a participación e os compromisos dos profesionais cos obxectivos de calidade do programa. ? Respectar ás necesidades dos/as usuarios/as. ? A calidade é un obxectivo permanente de mellora continua. ? Atender as necesidades de formación dos profesionais. ? Respectar a intimidade no tratamento dos datos persoais do que dispón o programa que pola súa natureza sexan confidencias. ? Facilitarlles aos/ás usuarios/as os recursos e apoio persoal necesario para acceder a unha vida independente sen esquecer que eles son os protagonistas de devandito proceso. Os nosos grupos de interese son: ? Os/as usuarios/as: Persoas con diversidade funcional. ? Familias/Titores dos/as usuarios/as. ? Entidades públicas e privadas. ? Profesionais. ? Voluntariado. ? Directivos/as e socios/as. ? Provedores/as. ? Medios de comunicación. ? Sociedade en xeral. Esta política de calidade, unha vez aprobada formalmente, será comunicada a toda a organización mediante: ? Exposición do documento, nun lugar visible, para que poida ser consultada por todos os grupos de intereses. ? Entrega do documento na acollida de novos profesionais que se incorporen o servizo. Calquera cambio na política de calidade será comunicado a todas as persoas da organización e os seus grupos de interese.